Hoji Ya Henda

Município do Cazenga, Bairro Hoji ya Henda Rua dos Comandos, S/Nº

Huambo

Município do Huambo, Bairro Cidade Baixa, Rua Mariano Machado, Zona B, S/Nº

Hoque

Município do Lubango, Bairro Simeone Mucune, Rua Estrada Nacional 280, S/Nº

Humpata

Município da Humpata, Bairro Tamana, Rua Estrada Nacional 280 S/Nº